Bygg og Eiendom

Byggherreansvar

Byggherreansvarsforsikring

Denne forsikringen dekker den sikredes (byggherrens) rettslige erstatningsansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset.

Byggherreansvarsforsikring tilbys til kunder av Byggmesterforsikring AS som driver utbygging i egen regi, for salg eller eget bruk.

Forsikringssummen er begrenset til 10 millioner kroner. For tingskader som skyldes gravnings-, pelnings-, sprengnings- (herunder bruk av ekspanderende masse), spuntnings- eller rivningsarbeid er likevel samlet erstatningsplikt begrenset til kr. 2,0 millioner kroner.

Vi anbefaler byggherrer å vurdere å tegne byggherreansvarsforsikring.

Premie er basert på byggets verdi inkludert merverdiavgift, samt forsikringstiden.