Byggmesterforsikring

PRIVATFORSIKRINGER

Alle våre privatforsikringer

Her finner du en fullstendig oversikt over alle våre privatforsikringer. 

Våre forsikringsleverandører på skadeforsikring er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov 12. juni1996 nr. 75 om banksikring kapittel 2a og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 om garantiordning for skadeforsikring. Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom selskapene ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opp til 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 %. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav

utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet ikke kredittforsikring, livsforsikringer, energiforsikringer og luftfartsforsikringer. Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip som ikke er registreringspliktige i henhold til lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 annet ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd første punktum.

Garantiordningen dekker ikke næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår

  •  har flere enn 250 ansatte
  •  har en omsetning på minst 100 millioner i følge siste årsoppgjør
  •  har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner

For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte lov om banksikring og forskrift om garantiordning for skadeforsikring.

Våre generelle forsikringsvilkår finner du her.

Føler du deg usikker på ord og uttrykk som brukes i forsikringsbransjen? Ta gjerne en titt på vår ordliste

Kjøretøy privat

Bil- og kjøretøyforsikring tilbys for de aller fleste typer kjøretøy. Innenfor området inngår personbil, campingbil, minibuss under 3500 kg. m.m.
LES MER

Motorsykkel privat

Forsikring som dekker motorsykkel- og moped. Innenfor området inngår også ATV og snøscooter.
LES MER

Campingvogn og tilhenger

Forsikring som dekker campingvogn eller tilhenger enten du eier eller leaser den.
LES MER

Huseier villa/fritidsbolig

Huseier Villa og Fritidsbolig er en tradisjonell bygningsforsikring med tilpasning for privatmarkedet.
LES MER

Innboforsikring

Innboforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudd/tyveriforsikring for innbo og løsøre.
LES MER

Reiseforsikring

Reiseforsikring for navngitt forsikringstaker, eventuelt inkludert ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20år.
LES MER

Båtforsikring

Båtforsikring kan dekke ansvar, delkasko og kasko, på samme måte som for kjøretøy.
LES MER

Verdigjenstand

Verdigjenstandforsikring kan tegnes på spesifiserte gjenstander og gjelder i hele verden.
LES MER

Barne- og Ungdomsforsikring

Individuell forsikring for barn og ungdom som dekker konsekvenser av både ulykker og sykdom.
LES MER

Helseforsikring

Helseforsikring er en forsikring som garanterer rask behandling hvis sykdom skulle ramme.
LES MER

Kritisk Sykdom

Kritisk Sykdomsforsikring er en forsikring som kan gi deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av visse alvorlige sykdommer.
LES MER

Individuell Ulykkesforsikring

Individuell ulykkesforsikring er en forsikring som gir utbetaling ved skade som følge av ulykke, og man kan velge mellom fritids- eller heltidsdekning. 
LES MER

Arbeidsmaskin

Forsikring som dekker arbeidsmaskiner enten du eier eller leaser dem.
LES MER

Bygg under oppføring

Bygg under oppføring for privatpersoner gir erstatning ved plutselig og uforutsette skader som oppstår under byggetiden.
LES MER

Byggherreansvar

Denne forsikringen dekker den sikredes (byggherrens) rettslige erstatningsansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset.
LES MER

Kontakt våre privatmedarbeidere

Hvis du ikke finner det du leter etter er du alltid velkommen til å kontakte våre hjelpsomme rådgivere.

Kontaktinformasjon til våre privatmedarbeidere finner du: HER