Byggmesterforsikring

BEDRIFTSFORSIKRINGER

Alle våre bedriftsforsikringer

Her finner du en fullstendig oversikt over alle våre bedriftsforsikringer.  

Våre forsikringsleverandører på skadeforsikring er medlem av garantiordningen for skadeforsikring, se lov 12. juni1996 nr. 75 om banksikring kapittel 2a og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 om garantiordning for skadeforsikring. Ordningen skal være en trygghet for sikrede dersom selskapene ikke kan betale det de plikter i henhold til inngåtte skadeforsikringsavtaler.

Garantiordningen dekker opp til 90 % av hvert enkelt krav. Krav etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring skal likevel dekkes med 100 %. Garantiordningen dekker ikke forsikringskrav

utover 20 millioner kroner for hvert krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.

Garantiordningen dekker blant annet ikke kredittforsikring, livsforsikringer, energiforsikringer og luftfartsforsikringer. Videre dekkes ikke sjøforsikring, unntatt når forsikringen gjelder skip som ikke er registreringspliktige i henhold til lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 11 annet ledd, eller fiskefartøyer opp til og med 50 bruttotonn som er registrert i Skipsregisteret, jf. sjøloven § 11 første ledd første punktum.

Garantiordningen dekker ikke næringslivsforsikringer, når forsikringen gjelder foretak som ved avtaleinngåelsen eller senere fornyelser oppfyller minst to av følgende vilkår

  •  har flere enn 250 ansatte
  •  har en omsetning på minst 100 millioner i følge siste årsoppgjør
  •  har eiendeler ifølge siste balanse på minst 50 millioner kroner

For nærmere detaljer henvises det til ovennevnte lov om banksikring og forskrift om garantiordning for skadeforsikring.

Våre generelle forsikringsvilkår finner du her.

Føler du deg usikker på ord og uttrykk som brukes i forsikringsbransjen? Ta gjerne en titt på vår ordliste

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt i Norge. Den gjelder i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.
LES MER

Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikring er en utvidelse av yrkesskadeforsikringen og gjelder i den ansattes fritid og som også dekker ménerstatning ved medisinsk invaliditet fra 0-14 %.
LES MER

Alminnelig ansvarsforsikring

Forsikringen gjelder erstatningsansvar for forvoldt skade og dekker skade under utøvelse av byggevirksomhet.
LES MER

Bygge- og anleggsforsikring

Årsforsikring for prosjekter, verktøy og utstyr, materialer og kontorutstyr.
LES MER

Bil- og kjøretøyforsikring

Bil- og kjøretøyforsikring tilbys for de aller fleste typer kjøretøy. Innenfor området inngår også tilhengere, arbeidsmaskiner, traktorer osv.
LES MER

Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudds-/tyveriforsikring for bedriftens varer, maskiner og løsøre.
LES MER

Huseier Næringsliv

Huseier Næringsliv er en tradisjonell bygningsforsikring med tilpasning for næringsbygg.
LES MER

Arbeidsmaskin

Forsikring som dekker arbeidsmaskiner enten du eier eller leaser dem.
LES MER

Bygg under oppføring (enkeltprosjekt)

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader på ett spesifikt byggeprosjekt.
LES MER

Byggherreansvarsforsikring

Forsikringen dekker den sikredes (byggherrens) rettslige erstatningsansvar som byggherre for det byggeprosjekt som er angitt i forsikringsbeviset.
LES MER

Reiseforsikring

Reiseforsikring for navngitt forsikringstaker, eventuelt inkludert ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20år.
LES MER

Helseforsikring

Med helseforsikring er dine medarbeidere garantert å komme til legespesialist innen 10 virkedager og videre til behandling/operasjon innen 10, 20 eller 28 virkedager.
LES MER

Gruppeliv

Gruppelivsforsikring er en dødsrisikoforsikring arbeidsgiver kan tegne til fordel for sine arbeidstakere.
LES MER

Uførekapital

Dette er en forsikring som vil gjelde ved uførhet som skyldes både skader og sykdom.
LES MER

Kritisk Sykdom

Kritisk Sykdomsforsikring er en forsikring som kan gi deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av visse alvorlige sykdommer.
LES MER

Kollektiv Ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring som kan tegnes på nærmere avtalte grupper innen bedriften. For eksempel for ledelsen, snekkere, kontoransatte eller lærlinger.
LES MER

Sykelønnsforsikring

Sykelønnsforsikringen tegnes av bedriften for navngitte ansatte med lønn høyere enn 6G eller for næringsdrivende som ønsker å forsikre tap i inntekt som følge av sykdom.
LES MER

Sykeavbruddsforsikring

Forsikringen dekker en avtalt dagpenge-erstatning til bedriften når sykdom eller ulykkesskade rammer den forsikrede og forårsaker hel - 100 % - arbeidsuførhet.
LES MER

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring er en formuesskadeforsikring som tilbys aksjeselskaper som er totalkunder i Byggmesterforsikring AS.
LES MER

Campingvogn og tilhenger

Forsikring som dekker campingvogn eller tilhenger enten du eier eller leaser den.
LES MER

Båtforsikring

Båtforsikring kan dekke ansvar, delkasko og kasko, på samme måte som for kjøretøy.
LES MER

Maskinforsikring EDB-anlegg

Forsikringen omfatter EDB-utstyr som er spesifisert i forsikringsbeviset og som forsikringstakeren eier, bærer risikoen for eller uttrykkelig har påtatt seg å forsikre.
LES MER

Kontakt våre bedriftsmedarbeidere

Hvis du ikke finner det du leter etter er du alltid velkommen til å kontakte våre hjelpsomme rådgivere.